برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 3.7]

– نحوه محاسبه هزینه های ماهیانه برای دیزل ژنراتور:

مصرف گازوییل : …….  لیتردر ساعت

گنجایش روغن :    …….. لیتر

هزینه تعویض فیلترهای در یک ماه:    ……….   ریال

تعداد دفعات تعویض روغن در ماه:  ……..  بار

تعداد ساعات کار روزانه :  ……  ساعت در روز

– محاسبه هزینه سوخت در ماه :

مبلغ نهائی=  30تعداد روز ×……ریال قیمت گازوئیل× 8 ساعات کار روزانه   × ……..لیتر مصرف سوخت

………ریال

– محاسبه هزینه روغن در ماه:

قیمت نهایی=قیمت هر لیترروغن دیزل درجه 1× دفعات تعویض روغن× گنجایش روغن

…….لیتر روغن×1سری تعویض روغن×………..    =…………..ریال

محاسبه  فوق جهت موتور……….باقدرت……….

هزینه نهائی   =  هزینه تعویض فیلترهای در یک ماه +محاسبه هزینه روغن در ماه + محاسبه هزینه سوخت در ماه

هزینه نهایی ا مگاوات بوسیله یک دستگاه دیزل ژنراتوربرابر………….ریال می باشد در حالی که هزینه پرداختی به اداره برق

معادل ……………ریال می باشد .